BSC en sportakkoord

Inleiding

Column 'buurtsportcoach en het sportakkoord'

De buurtsportcoach is het meest genoemde ‘instrument’ in het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Een prachtige waardering voor alle professionals die werkzaam zijn binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties. Naast buurtsportcoaches zijn veel gebruikte benamingen voor deze professionals combinatiefunctionarissen, sportconsulenten of beweegmakelaars.

Waar sport Nederland verenigt, verenigt de buurtsportcoach de wijk. 12 Jaar geleden werden de eerste buurtsportcoaches aangesteld; vol enthousiasme, zonder blauwdruk brachten ze meer jeugd in beweging en later uitgebreid naar alle leeftijdsgroepen. Vanuit de sportmentaliteit en met ons trainingspak aan trokken wij de wijk in om sport te organiseren en uit te voeren. Ongeorganiseerd vond elke combinatiefunctionaris haar of zijn eigen wiel uit binnen een lokale of regionale organisatie. De inzet was divers, vandaar de verscheidenheid aan functietitels, profielen en arbeidsvoorwaarden. Het lokale maatwerk is een grote kracht. Wij weten precies hoe de wijk er uit ziet en wat er nodig is. De andere kant van de medaille is dat er moeilijk een landelijk beeld te schetsen is om politiek en andere domeinen onze meerwaarde te tonen.

Nu 12 jaar later is de impuls een regeling geworden en daarmee structureel opgenomen op de VWS-begroting. Wij zijn niet meer weg te denken uit de wijk, meer partijen buiten de sport zien lokaal de kracht van de buurtsportcoaches. De buurtsportcoach heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en heeft heel veel belangrijke praktijk kennis opgedaan in de afgelopen jaren en zal dat steeds blijven doen. Waren wij eerst beperkt tot een overzichtelijk terrein van sport en onderwijs, zijn we nu verworden tot lokale verbinders en adviseurs. Nog steeds vanuit sport & bewegen en nu gekoppeld aan alle doelgroepen en een diversiteit aan sectoren en/of vraagstukken. Van eenzaamheid tot zorg en van buitenruimte tot veiligheid. Deels door onze eigen kracht en energie, deels opgelegd om de investeringen in/vanuit sport & bewegen maatschappelijk uit te leggen.

En dan nu deze digitale bijeenkomst. In de uitnodiging wordt de inzet van ons binnen het sportakkoord aangekondigd als een match made in heaven en dat wij onmisbaar zijn in het sportakkoord. Geweldig. Weer een erkenning voor ons als beroepsgroep, maar waarom zijn wij niet onderdeel geweest in de totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord? Het landelijk netwerk Wij Buurtsportcoaches bestond nog niet, maar er was wel al een grote groep van collega’s betrokken in landelijke werkgroepen om mee te denken en te adviseren in de kwaliteitsontwikkeling van het beroepsgroep.

Inmiddels bestaat het netwerk Wij Buurtsportcoach 2 jaar. Wij geloven in de kracht van sport en bewegen en wij geloven in de kracht van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach levert kwaliteit, kennis en expertise en opereert veelal vanuit de frontlinie. Wij geloven dat we met elkaar veel kennis hebben en dat kunnen we met elkaar delen. We kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren door (digitale) ontmoetingen. Wij geloven dat we met elkaar de verbindende rol kunnen zijn tussen praktijkervaring, praktijkbehoefte en kennis- en productontwikkeling vanuit landelijke stakeholders. Om hier een continue bijdrage aan te kunnen leveren zijn en worden kennisteams opgericht, zoals Buitenspelen, 0-4 jarigen, ouderen, preventie/gezonde leefstijl, jeugd/jongeren en onderwijs. De kennisteams zorgen voor kennisdeling en -verbreding (onder andere op het gebied van vernieuwingen) binnen het thema of doelgroep. Ze werken daarmee samen met samenwerkingspartners. Ze zijn de schakel tussen landelijke kennis- en productontwikkeling en regionale/lokale uitvoering.

In de realisatie van de lokale sportakkoorden kan hiermee invulling gegeven worden aan deelakkoorden/projecten. Maar ben jij klaar voor jouw rol in het sportakkoord? De sportakkoorden zijn een investering in de lokale sport- en beweeggemeenschap. Inhoud wordt geacht geborgd te worden, zonder dat er van projectgeld naar projectgeld wordt gewerkt. Als lokale sport- en beweegprofessional wordt al snel naar jou gekeken om hierin de centrale rol te spelen. Verbinden, netwerken, organiseren, monitoren, evalueren, aansturen, overzicht houden in netwerk en belangen. Mag en kan dit van jou verwacht worden? Ben jij hier klaar voor? Is je opdracht hiervoor helder? Wat heb je hiervoor nodig?

Allemaal vragen die vandaag aan bod komen of juist nu gesteld moeten worden. Laat je stem gelden als je hierop antwoorden nodig hebt. Bij je werkgever, gemeente, VSG of Wij Buurtsportcoaches bijvoorbeeld. Moeten er goede voorbeelden gedeeld worden of is er een kennisteam ‘Buurtsportcoach en het lokale sportakkoord’ nodig. Belangrijk is dat het eventuele aanbod aansluit bij de vraag & behoefte die er leeft. Wij Buurtsportcoaches verbindt de beroepsgroep, haalt vraag en behoefte op, verbindt de buurtsportcoaches aan beleid en ontwikkelingen van landelijke partners en adviseert vanuit de doelgroep het ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Bij een vervolg op het Nationaal Sportakkoord hebben wij de ambitie om de beroepsgroep hierin te vertegenwoordigen. Wil jij hieraan bijdragen, meld je dan kosteloos aan bij ons netwerk/voor onze kennisteams via www.wijbuurtsportcoaches.nl.